Zásady zpracování osobních údajů v soutěži „Bezpečně na sjezdovce“

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které HAPPY SKI SPORT s.r.o., se sídlem Plzeňská 435/338, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 274 81 310 (dále jen „Správce“) o Vašem dítěti, jakožto o subjektu údajů, zpracovává (dále jen „Vy“), a to v souvislosti s účastí v soutěži s názvem „Bezpečně na sjezdovce“ (dále jen „Soutěž“).

Správce vystupuje v tomto případě jako správce osobních údajů, jelikož soutěž pořádá.

Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Správce zpracovává osobní údaje Vašeho dítěte, v jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládá Správce právo údaje zpracovávat, a po jakou dobu je bude zpracovávat.

Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká práva náleží Vašemu dítěti ve vztahu ke zpracování osobních údajů a jakým způsobem je vůči Správci uplatnit.

I. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje Správce zpracovává proto, aby mohl naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách, a to konkrétně organizace soutěže, zařazení mezi soutěžící a oznámení o výhře.

Osobními údaji jsou informace, které o Vašem dítěti Správce zpracovává, a to například jméno, příjmení, věk či e-mail.

Zpracování spojené s přihlášením do Soutěže

Do Soutěže se může Vaše dítě s Vaším souhlasem přihlásit absolvováním soutěžního kvízu na www.bezpecnenasjezdovce.cz a poté kliknutím na tlačítko “Odeslat a soutěžit“. V tomto případě Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Přihlášení do soutěže a účast v ní jméno a příjmení
věk dítěte
e-mailová adresa
Souhlas se zpracováním Po dobu trvání soutěže do okamžiku předání výhry

Aby se mohlo Vaše dítě přihlásit do Soutěže a této Soutěže se účastnit, Správce potřebuje k provedení registrace a umožnění účasti v soutěži výše uvedeným způsobem zpracovávat osobní údaje. Tyto údaje Správci poskytujete jakožto zákonný zástupce dítěte dobrovolně, nicméně jejich poskytnutí je nezbytným požadavkem, bez kterého Správce nemůže umožnit účast v soutěži. E-mailovou adresu potřebujeme pro zaslání informace o výhře. V tomto e-mailu Vás následně požádáme o adresu pro doručení výhry, adresu budeme zpracovávat pouze pro tyto účely a po dobu 1 roku od jejího sdělení pro účely zaslání výhry.

Propagace a prezentování výsledků soutěže

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Propagace a prezentování výsledků soutěže na: www.bezpecnenasjezdovce.cz facebook
Instagram  
křestní jméno
věk
město
Souhlas se zpracováním Po dobu trvání soutěže a dále 2 roky po skončení soutěže

II. Komu Správce Vaše údaje zpřístupňuje?

Zde Správce uvádí možné příjemce osobních údajů Vašeho dítěte, kteří nám mohou se zpracováním údajů pomáhat:

Příjemce Důvod zpřístupnění  
Osoby zajišťující chod webových stránek správce Správce potřebuje, aby mu poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, spravoval internetové stránky a zajišťoval chod informačních systémů.

Správce vždy vyhoví Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

III. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Správce o Vašem dítěti zpracovává osobní údaje, náležejí mu práva, o kterých by Vás Správce rád v této sekci informoval. Veškerá práva můžete u Správce uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že Správce skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a Správce se Vám bude snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Aby ale Správce byl schopen Vám vyhovět co nejlépe, chtěl by Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na e-mailové adrese info@happysport.cz popř. způsobem uvedeným níže.

 • Právo na odvolání souhlasu

Pokud Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na adresu info@happysport.cz.

 • Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Správce o Vašem dítěti zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii zpracovávaných osobních údajů. Kopii osobních údajů Vám Správce poskytne bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, Správce si po Vás dovolí požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

 • Právo na opravu

Pokud zjistíte, že  Správce zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby Správce osobní údaje opravil nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, aby je doplnil.

 • Právo na výmaz

Vaše dítě má také právo na výmaz osobních údajů, které Správce o Vašem dítěti uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • osobní údaje zpracovává Správce protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno, a Správce nemá žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno, a Správce nemá žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě svého oprávněného zájmu, a pokud Správce není schopen prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • Správce zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

Správce si Vás dovoluje upozornit, že může dojít k situaci, kdy osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po Správci zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Vás Správce bude informovat o důvodu, na jehož základě nemohou být Vaše osobní údaje vymazány.

 • Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí osobních údajů, které Správci byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracovává automatizovaně. Osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání Správce poskytne v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaší žádosti předá jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

 • Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že osobní údaje zpracovávané Správcem jsou chybné, máte právo požadovat, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování osobních údajů Správcem je protiprávní, ale nepřejete si, aby osobní údaje byly vymazány;
 • Správce již nepotřebuje osobní údaje za účelem, za kterým je zpracovávalo, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Správcem pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správcem, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem Správce převyšuje nad právem Vašeho dítěte na to, aby jeho osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
  • Právo na námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

V případě, že osobní údaje Správce zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě Správce posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu osobní údaje pro daný účel zpracovávat, nebo zda převažuje právo Vašeho dítěte na to, aby jeho osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

 • Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Správce porušuje práva Vašeho dítěte, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

V Praze dne 1.11.2020